F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES en haar opdrachtgevers. F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES accepteert geen algemene voorwaarden van andere partijen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de essentie van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES.

 

Algemeen

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES kenbaar worden gemaakt.

 

Identiteit ondernemer

F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES

E-mailadres: info@forallbeautyservices.nl

Website: www.forallbeautyservices.nl

Telefoon: 0645913988

 

Totstandkoming boeking

Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES aanvaardt. De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk- of zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst bruidsstyling is rechtsgeldig na ondertekening beide partijen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Reiskosten

De door F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à EUR 0,39 per kilometer. Parkeerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Betaling

Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betalingen kunnen contant of per elektronische bankoverschrijving worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bij bruidsarrangementen is een aanbetaling gewenst van 25% van het totale factuurbedrag dat binnen 14 dagen na factuurdatum moet worden voldaan. 8 weken vóór de huwelijksdag dient de rest van het verschuldigde bedrag te zijn voldaan, mits anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuur bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Overmacht

In geval van overmacht, zoals ziekte, kan F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsstyling zal F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Echter, een garantie voor beschikbaarheid kan nimmer worden gegeven. In geval van overmacht kan de opdrachtgever F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de door F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Een geboekte opdracht kan door de opdrachtgever tot 30 dagen voordat de opdracht daadwerkelijk plaatsvindt kosteloos worden geannuleerd.

 

Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd met uitzondering van de bruidsstyling. Indien de geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van bruidsstyling;

– Bij annulering vanaf de 13e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van bruidsstyling.

 

Annulering bruidsstyling: 14 dagen na factuurdatum dient er een aanbetaling van 25% te worden voldaan waarop geen restitutie geldt. Daarna zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

– Bij annulering vanaf 14 dagen na de proefsessie, tot 30 dagen voor de huwelijksdag: 50% annuleringskosten;

– Bij annulering vanaf 29 dagen vóór het huwelijk 100% annuleringskosten.

 

Aansprakelijkheid en schade

F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. Reclamaties dienen uiterlijks binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES te worden ingediend. F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet aan F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES kunnen worden toegerekend. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

 

Persoonsgegevens

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en uitsluitend gebruikt worden voor en door F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES. Beeldmateriaal gemaakt door F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES of aangeleverd via derden zullen uitsluitend na toestemming, middels opdrachtformulier of mondeling toestemming van de opdrachtgever, worden gebruikt op social media-kanalen en de website.

 

Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES, te weten www.forallbeautyserives.nl. De verwijzing naar de algemene voorwaarden bevindt zich op het contactformulier. Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES bestaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen F.A.B.S FOR ALL BEAUTY SERVICES en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden berecht door een Nederlandse rechter. Partijen zullen pas een beroep op hun rechten doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.